The Youth Voice
WE TELL IT AS IT IS...

Go tsofala ye a nyakang

Ka: Goodenough Mashego 

Modimo o rata Bushbuckridge. O e shegofatsiye ka banna le basadi ba bohlale; ba go bereka ka matla futhi ba berekela gae. A re bolabolanye ka boCalvo Mawela, Chief Executive Officer ya MultiChoice, ngwana mobu ye a tshwerego kgwebo e kgolo ya gote jabulisa Afrika kamoka.

Lehono re bolabola ka mokgalabje Jonathan Madinoke Malele (62). Malele o thomme mmereko wage ele mohlapetsi wa kgolego ka lehlakoreng la social work kuwa Joni. O itse go tseya motende a te lahlela mmerekong wa tsa hlabologo ya Mapulana.

Lehono Malele ke leloko la Creative Cultural Industries Federation of South Africa (CCIFSA), leloko la Bana Ba Tau Setlhano, leloko la Lekgotlha la Bangwadi Mapulaneng le ye mengwana mokgatlo ya setjhaba.

Nnete ke gore bontjhi bja bakgalabje ba Bush ba yeletsa meshate mola ba bangwana ele matona mebotong ya meshate. So se makago Malele a fapane le bona ke gore, ditabeng tsa bogoshi le yene o yemayema. Ke leihlo la Kgoshi Edwin Malele; mmereko wo o mo makiyego gore a nyakisise ka bogoshi bja Mapulana go tloga Shakwaneng, go ya Moholoholo le go fihla lehono lo.

Mengwaga ya go feta o nyarele ga lenanego la sebonakgole la O’Mang a bolabola ka koma ya Mapulana le go hlalosa gore mohola wa yona ke ofe.

Malele o tshwaraganne kamatla ga esale a dula fase. Go nyakega bakgalabje ba go tlala ba tseye malebisha gage; ba kene dikomiting tsa dikolo, tsa meshate, boetapele bja setjhaba le go yeletsa banna le basadi bo ba yetago pele lehono gore ba lese go yetsela le bananyana.

Dikgweding tso di tlago Malele otloba a maka dinyakisiso ka mosepelo wa Mapulana. Ebe nkare mokgalabje ye mongwana le ye mongwana aka yema ka maoto are botse gore yene ke mang? Kokwane wage, rakgolokhukhu, le rakgolokhukhu-khukhu wage ke mang.