The Youth Voice
WE TELL IT AS IT IS...

“Ke Lepulana Nthweni moni”, Tarps o a chutisela.

Jesu o belegelwe Bethlehem eseng Jerusalema. Bethlehem ke toropo ye nyana tsa gore ge abe a leka go shumayela, baruti ba dikholoro ne bare, ‘ke ying sa go bafala so se ka tjwago Bethlehema mara?’ Yone ke pono yo batho bagotlala ba nago la yona ka batho bagotjwa diropong tse dinyana. Ba nagana gore ke boJoni le Pitori mahlanyeng tso di tshwanelego di ntshe baetapele.

Go itsano batho ba howa Bush bagotlala ba fela ba botsisa seopedi sa hip-hop Tarps, ye lebitso lage eleng Tshepang Mashego gore gae ke kae. Ge are ‘Kaishan, Wales’ ba napa ba ganetsa. E nagane gabutji, o botsisa motho gore otjwa kae, owa go botsa kemoka o a mo ganetsa. Ke bohlanya phela tsone.

\

Tarps o thomme go rata mmino wo wa hip-hop asa kena sekolo gona kuwa Wales. A jabulisa ke boWu Tang Clan, boLost Boyz le babangwana a thoma go ngwala ka sekgowa a yepelela ga meragelo ya go maka ke Adida Malatjie. O nale kosha ya gore ore ‘gabutji taba yo e thomme bjang/ ke Adida wa go thoma ka go yaganya stage/ o thushiye/ ke kgonne go gahlana le H/ areya givapa le ge digroup tsa rune di sharakanne/ ketsotso lehono diya maka’

Ge hip-hop ya Sepulana e kenelela Tarps a thoma go ngwala dikosha tsage ka sekgowa le ka Sepulana. Mara ke ka la letsweleng mo ba go tlala ba mo tjibago ka matla. Mengwaga ka mebedi yago feta H ye ba gahlannego ga Adida a mo saena ga Lepulana Musik kemoka a ntsha EP yage ya Ke Lepulana Nthweni

Yona e rekisiye gabutji yaba ya fetoga sefela Bushbuckridge le makgoweng. Bo ba tjibago Tarps ba mo tjhaba kamatla. Bare o lahlela dithuthupi ge a opelela. Seopedi so futhi se ya te hlagisela dikosha tsa sona. Gonabjalo bo ba nyakago go mo kwa ba ka hwetja dikosha tsage tsa nnywane ga mixtape ya LMG All Stars ya Chaba Nthweni.

Tarps ke lentsu lo le shotang ga baswa. O shupetsa gore adiye ka gore o belegiwwe kae, diya ka gore o nyaka go te hwetja ole kae