The Youth Voice
WE TELL IT AS IT IS...

Monna ta ditalente tsago tlala 

Ke: Goodenough Mashego 

Agona ka howa monyakisisi a ka ngwalago ka batho ba go tsaroga phoka howa Bushbuckridge ntle le go ngwala pitjana ka Tshwarelo Mogakane. Lesogana lo le nale mabitso a go tlala, se di foya ka gore onyoko tjiba ying ka yene. Bo ba godiyego le go kena naye sekolo batlo go botsa gore ke nnuna yela wagore sekgowa o se khonya matubeng sa tôna-tôna se ye gololela mma’so gore se teyiye ke kafuru.

Itsano ge se o yepisisa gabutjibutji gore Kgoshii Lerabela ye o tjibega ka ying o hwetja gore Mogakane ke sengwadi sa dipuku ka dibedi; 12 Types of People To Love; From a Distance le The Devil Between Our Legs. Ke mogatisi le morulaganyi wa dipuku tsa go matlafatsa monagano ga bogatisi bjage bja Royal Minds Communications & Publishing. Hohone ba gatisiye le Books or Booze, puku ya go ngwala ke Prayforce Mashilane. Yona e kgala baswa gore ba kgethe gare ga mokgete goba thuto.

Pele aka panolla lejoko, Mogakane ne ele morulaganyi ga kgwebo ya ditaba ya African Eye News Service kuwa Lepulanama (Nelspruit).

So ba go tlala ba sa se tjibego ke gore monna ye, go tshwana le senakangwedi sage Tupac Shakur, futi ke sereti le seopedi. Direto tsage di hwetjagala ga puku ya Timbila6. Lentsu lage le tlele dikosheng le albumong yage ya Heaven is Missing You. Diopedi tsago tlala tsa hip hop ditlogo botsa ka mokgwa wage wa go loga mantsu nkare ke mosemo. Okafore ke Digital Fanakalo.

Malobanyana makasine wa TIME o ngwadiye lekgolo la batho bo orego ba nale huetjo e kgolo lefaseng kamoka. Ga bahuetji bone go nale rametlwae wa geru Trevor Noah. Howa Bush agona ka tsela yo o ka rulaganyago lekgolo la bahuetji wa shiya Mogakane ke taong. Go nyaka bjalo go rekiwe ditjweletjwa tsa RMCP.