The Youth Voice
WE TELL IT AS IT IS...

Emaphoyisa acele umpakatsi kutsi uncedze kubanjwe basolwa 

Emaphoyisa atfungatsa basolwa kulandzela kutfolakala kwesidvumbu sishisiwe. Lesigameko lesenteke endzaweni yase Umphakatsi waseKromdraai edvute naseVosman sishiye umphakatsi ubambe wangephansi njengobe loku kuyitfo lengakaze yenteka kulendzawo.

NgeMsombuloko wamhlaka 16 Mabasa 2018 emaphoyisa abike kutsi atfola umbiko lophutfumako ngekutfolwa kwesidvumbu kulendzawo. Uma efika endzaweni yesehlakalo, emaphoyisa abike kutsi atfole imoto lebeyinalomufi ishiswe yaba ngumlotsa. Luphenyo lolwentiwe ngemaphoyisa luvete kutsi lemoto yaDududzile Lucia Ndlovu lowabikwa kutsi ulahlekile ngomhlaka 12 Mabasa 2018. Emaphoyisa bekasengakacinisekisi kutsi lesidvumbu lesitfolakele sakhe Ndlovu njengobe bekusalindzelwe imiphumelela yeluhlolo lweDNA.

Emaphoyisa acele umphakatsi kutsi uncedze kuloluphenyo kubanjwe letigilamikhuba. Longahle abe nemnyombo angachumana nemseshi, Constable Holiday Mashabela ku 076 801 1874 nome luphiko lwemaphoyisa lolulwa nebugebengu ku 08600 10111.